Segafredo

Nejlepší kavárna je u vás v kanceláři

bg_img

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě

I. Úvodní ustanovení

1.      Internetový obchod je provozován společností SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., sídlo Beranových 707, 199 00 Praha 9, IČO 61505056, DIČ CZ61505056, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl C, vložka 29698 (dále jen ,,prodávající”).


2.      Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup učiněný v internetovém obchodě, a to jak ze strany spotřebitele, tedy každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, tak ze strany osoby, která není spotřebitelem, tedy právnické osoby či podnikatele (dále jen ,,kupující”). Do okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (dle ust. čl. II odst. 2 těchto obchodních podmínek) je každá ze shora uvedených osob těmito obchodními podmínkami označována jako ,,zájemce“.


3.      Závaznými jsou obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího ke dni odeslání elektronické objednávky kupujícím, tedy zájemcem.


4.      Tato smlouva se řídí a je třeba ji vykládat dle českého právního řádu, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a je-li kupující spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


5.      Veškeré spory vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny dohodou smluvních stran. V případě, že spory nebude možno vyřešit smírnou cestou, budou tyto řešeny soudy v České republice.


6.      Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouvu předvídanou těmito obchodními podmínkami lze uzavřít výhradně v českém jazyce, a to prostřednictvím příslušného e-shopu umístěného na internetové doméně ,,www.kavadokancelare“ s doménovou koncovkou (TLD) ,,.cz“ (dále jen ,,internetový obchod“).

7.        Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.      Před uzavřením (první) smlouvy se zájemce zaregistruje v internetovém obchodě. K účinnosti registrace dochází jejím potvrzením ze strany prodávajícího. Podmínkou potvrzení registrace je vyplnění veškerých formulářem předepsaných, požadovaných údajů a náležitostí. Na základě doručení tohoto potvrzení je zájemci poskytnut přístup do internetového obchodu. Okamžikem zpřístupnění internetového obchodu je zájemce oprávněn učinit objednávku dle následujícího odstavce těchto obchodních podmínek.


2.      Vystavení zboží na internetových stránkách ze strany prodávajícího není návrhem na uzavření smlouvy, ale výzvou k podání nabídky na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1733 občanského zákoníku. Učiněním objednávky ze strany zájemce tedy prodávajícímu nevznikají žádná práva či povinnosti. O přijetí objednávky je kupující ze strany prodávajícího informován prostřednictvím potvrzení automaticky zobrazovaného po dokončení objednávky v e-shopu prodávajícího. Smlouva je však uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu ,,Potvrzení objednávky“. Teprve okamžikem doručení takového potvrzení kupujícímu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.


3.      Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se plně seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito souhlasí. Chyby vzniklé při zadávání dat v procesu podání objednávky jsou zjistitelné následnou kontrolou ze strany kupujícího, přičemž tyto lze taktéž opravit uvedením dat správných. Vyplněním registračního formuláře či učiněním objednávky v rámci internetového obchodu kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající shromažďuje a archivuje osobní údaje o kupujícím a jeho nákupech za účelem plnění smlouvy a dále plnění zákonných povinností (viz. blíže čl. VI. těchto obchodních podmínek).


4.      Kupní cenou je cena uváděná prodávajícím u vystaveného zboží v době uskutečnění objednávky ze strany kupujícího. Není-li však u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová (např. z důvodu přidání nového sortimentu), informuje se kupující o ceně u prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu. Ceny za zboží jsou uvedeny včetně zákonné sazby DPH.


5.      Doba trvání případných akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není u zboží uvedeno jinak.


6.      Kupní cenu lze uhradit následujícími způsoby:


a)     bankovní převod,


b)     hotově při převzetí zboží.


7.      V případě, že zájemce učiní řádnou objednávku a ze strany prodávajícího nedojde k uzavření smlouvy, zavazuje se prodávající vrátit zájemci veškerá jím poskytnutá plnění.


 

III. Dodací podmínky


1.      Prodávající dodá kupujícímu zboží prostřednictvím jím pověřené osoby (obchodní zástupce) nebo vybrané zásilkové služby, a to do pěti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.


2.      Přesahuje-li kupní cena zboží částku 1.000,- Kč bez DPH, dodá prodávající zboží kupujícímu zdarma. V ostatních případech činí cena za dodání zboží 250,- Kč bez DPH. Osobní odběr zboží je možný po dohodě s pověřeným pracovníkem prodávajícího.


IV. Poučení kupujícího-spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

   

1.      Účelem této části obchodních podmínek je především poučení kupujícího-spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a jsou zde uvedeny zejména podmínky takového odstoupení, lhůty a postupy pro uplatnění tohoto práva. Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí.


2.      Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty, tedy poslední den lhůty.


3.      Kupující je v případě odstoupení od smlouvy dle předchozí věty povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od takového odstoupení, vrátit zboží prodávajícímu, a to tak, že toto doručí na adresu: SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., Beranových 707, Praha 9 Letňany, pokud možno v původním obalu, včetně kopie dodacího listu. Aby byla dodržena lhůta pro vrácení zboží, postačuje odeslat zboží zpět prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty, tedy poslední den lhůty. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Pro případ, že by zboží nebylo možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou maximální náklady odhadovány na částku ve výši 200,- Kč, přičemž jako pomocné kritérium pro odhad této částky bylo zvoleno srovnání s ceníkem společnosti Česká pošta, s.p., a to pro balík do ruky o hmotnosti 20 kg; skutečné náklady spojené s vrácením zboží tedy můžou být i vyšší. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení jím poskytnutého plnění. Kupující však odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

4.      Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Kupujícímu tak na základě odstoupení od smlouvy nevzniknou další náklady. Peněžní prostředky budou ze strany prodávajícího vráceny teprve po obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že bylo zboží odesláno zpět. 5.      Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


6.      Právo na odstoupení od smlouvy je kupující povinen uplatnit u společnosti SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., Beranových 707, 199  00 Praha 9, IČO 61505056, DIČ CZ61505056, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v  Praze, oddíl C, vložka 29698, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Pro odstoupení od smlouvy je kupující oprávněn (nikoliv tedy povinen) použít Formulář pro odstoupení od smlouvy, který je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího, konkrétně v sekci ,,Služby“.


7.      Kupující bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:


a)     o dodávce zboží (nebo služby), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,


b)     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,


c)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím


d)     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


8.      Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:


a)     zboží se již nevyrábí nebo nedodává,


b)     zásoby prodávajícího byly vyčerpány,


c)      došlo k výrazné změně ceny,


d)     prodávající není schopen plnit na daný závazek. 


Odstoupí-li prodávající od smlouvy dle tohoto odstavce obchodních podmínek, kontaktuje kupujícího a případně kupujícímu doporučí náhradní zboží. Nedohodnou-li se smluvní strany na dodání náhradního zboží či jinak, vrátí prodávající kupujícímu veškeré peněžní prostředky jím zaplacené, a to do deseti pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.


V. Práva z vadného plnění


1.      Uplatnit práva z vadného plnění lze u prodávajícího na adrese Beranových 707, 199 00  Praha 9. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s těmito obchodními podmínkami a právním řádem České republiky.


2.      Je-li kupující podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nepoužijí.


3.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:


a)     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 

b)     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,c)      věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


4.      Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

5.      Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.      Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

7.      Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

8.      Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě již použité spotřební zboží, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí. Shora uvedené neplatí v následujících případech:

a)     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)     na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c)      u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

d)     vyplývá-li to z povahy věci,

e)     kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo kupující vadu sám způsobil.

10.     Je-li kupující spotřebitelem, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí třicetidenní lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


VI. Ochrana osobních údajů, informace poskytované subjektům údajů


1.      Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v souladu s nařízením (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také „Obecné nařízení“ nebo „GDPR“).    

2.      Subjekty údajů, tj. zákazníci – fyzické osoby mají právo na informace od správce dle čl. 13 Obecného nařízení v okamžiku získání osobních údajů. Tímto prodávající coby správce osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení tak činí a poskytuje následující informace:

2.1 Informace o správci a základní pojmy

Správcem osobních údajů je spol. SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., který zpracovává osobní údaje subjektů údajů – zákazníků v souladu s Obecným nařízením. 

Zákazníci – fyzické osoby jsou tzv. subjekty údajů.  Subjektem údajů není právnická osoba.  Údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji, vyjma kontaktních údajů fyzických osob u právnické osoby.           

Kontaktní údaje správce: SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o., adresa sídlo Beranových 707, 199 00 Praha 9, Česká republika, emailový kontakt: info@segafredo.cz.  

Osobní údaje jsou Obecným nařízením definovány jako veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“), identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Zpracovánímse rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomocí automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2.2   Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů (zákazníků – fyzických osob), které správce zpracovává, jakou následující: jméno, příjmení, adresa, IČO,DIČ, e-mail, telefon.

2.3 Účel zpracování, právní titul, doba a způsob zpracování

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektů údajů:

a)       Pro účely plnění uzavřené kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům nemůže správce zboží dodat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje správce souhlas subjektů údajů. 

Osobní údaje zpracovávané z tohoto titulu správce zpracovává po dobu 5 let od dodání zboží, pro případ řešení reklamací a případných soudních sporů z titulu plnění kupní smlouvy. 

b)       Pro účely plnění právní povinnosti. Fakturační údaje kupujících zůstávají v databázi v podobě faktur i poté, co subjekt údajů případně zruší svoji registraci v databázi prodávajícího. Faktury vystavené prodávajícím jsou v souladu s § 35 českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i kupní smlouvy uzavřené s kupujícím.

Osobní údaje pro tyto shora uvedené účely z titulu plnění smlouvy a plnění právní povinnosti správce jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

c)     Na základě souhlasu subjektů údajů a to za účelem zasílání marketingových sdělení, newsletterů apod. Tento souhlas uděluje subjekt formou samostatného dokumentu.  Takovýto souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektů údajů jsou zpracovávané po dobu, na který byl souhlas udělen, popř. do dne, než byl souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícím odvolán. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Správce zpracovává osobní údaje automatizovaně i ručně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

2.4 Informace o právech subjektů údajů

Každá identifikovatelná fyzická osoba jako subjekt osobních údajů, která prokáže totožnost, má níže uvedená práva: 

a)   Právo na přístup k osobním údajům. 

To zahrnuje jednak právo získat od správce:

       potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,

       informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,

       v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Shora uvedené informace a sdělení požadovaná kupujícím, poskytne prodávající bezplatně. V případě opakované žádosti bude prodávající oprávněn za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz.čl. 2.1 těchto OP).


b)                                   Právo na opravu nepřesných údajů

Kupující coby subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude prodávající zpracovávat. 

c)                                   Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů může kupující uplatnit prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz. čl. 2.1 těchto OP). Případný výmaz provede správce neprodleně, nejpozději však do 14 dní od obdržené žádosti ze strany kupujícího.

d)                                   Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz. čl. 2.1 těchto OP).

e)                                   Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. 

f)                                     Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce o předání těchto údajů jinému správci.  V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektů údajů vyhovět.

g)                                   Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je potřeba provést výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle a to buď prostřednictvím emailu na elektronickou adresu správce info@segafredo.cz nebo poštou na adresu správce uvedenou v úvodu těchto obchodních podmínek. 

h)                                   Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

i)                                     Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). 

j)                                     Ochrana osobních údajů. 

Správce shromažďuje a uchovává subjektem údajů zadané osobní údaje, jakož i osobní údaje technického charakteru získané v průběhu realizace kupní smlouvy prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Správce chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Správce prohlašuje, že podnikl veškerá možná, v současnosti známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

V případě zjištění jakéhokoliv závažného porušení zabezpečení osobních údajů je správce povinen nahlásit bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl dozorovému úřadu a zajistit přiměřenou nápravu.

j) Další příjemci osobních údajů -  zpracovatelé.

Správce při plnění svých závazků a povinností z kupních smluv využívá třetích subjektů a to konkrétně externích přepravních společností za účelem doručení dodávky zboží kupujícím. S těmito přepravními společnostmi má uzavřeny zpracovatelské smlouvy. 

Správce může v rámci plnění svých zákonných povinností předávat osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnými právními předpisy. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce může být povinen poskytnout osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení).

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí. 

k)  Mlčenlivost 

Správce i další příjemci osobních údajů, kteří budou zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se subjektem údajů. Bez souhlasu subjektů údajů nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

VII. Doručování


1.      Jsou-li kupujícímu doporučeně zasílány písemnosti, považuje se za den doručení: 


a)     třetí den po odeslání zásilky, není-li prokázáno jinak,


b)     den odmítnutí převzetí zásilky ze strany kupujícího,


c)      poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si kupující zásilku ani přes oznámení držitele poštovní licence, a to i za stavu, kdy se kupující o uložení nedozvěděl,


d)     den, kdy byl prodávající vyrozuměn o tom, že se zásilku kupujícímu nepodařilo doručit z toho důvodu, že se nezdržuje na své adrese, kterou zadal při registraci do internetového obchodu dle ust. čl. II odst. 1 těchto obchodních podmínek a z tohoto důvodu byla zásilka držitelem poštovní licence vrácena prodávajícímu.


VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran


1.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


2.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající především prostřednictvím elektronické pošty, přičemž stížnosti je možno zaslat na adresu caffe@segafredo.cz. Stížnost může kupující doručit taktéž do sídla prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu sdělenou kupujícím.


3.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.


4.      Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


IX. Platnost a účinnost 


1.      Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2018, když tyto obchodní podmínky nahrazují dosavadní obchodní podmínky ze dne 30.10.2015.


2.      Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami účinnými v době jejich vzniku, vyjma článku VI. těchto obchodních podmínek.


 


V Praze dne 1.5.2018.


SEGAFREDO ZANETTI CR spol. s r.o. 

Ing. Jaromír Bosák 

jednatel společnosti


 Pro odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář.

shop
Váš počet bodů je: 15
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace